1. számú riport

Pálos Gézával, a Magyar Királyi Honvéd Légierő Vezérkara egykori hadműveleti osztályvezetőkével

1.1 A magyar repülés helyzete a Trianoni békeszerződést követően és a Douhet elmélet hatásának érvényesülése Magyarországon.

Az 1920. 6. 4-én aláírt békeszerződés a honvédelem területén súlyos tiltásokat tartalmazott: megtiltotta a katonai repülést, a kiképzést és a katonai repülőgépek gyártását.

A békeszerződés rendelkezéseinek végrehajtását a Nagykövetek Tanácsa a Szövetséges Ellenőrző Bizottságra (SzEB) bízta, amely a repüléssel kapcsolatos intézkedéseket a Barres francia ezredes vezetése alatt álló Légügyi Ellenőrző Bizottsággal hajtatta végre.

A bosszú sugallta békeszerződés ostoba és embertelen rendelkezéseit a magyar társadalom egységesen kijátszani igyekezett. Így a katonai repülés ügyét intéző Honvédelmi Minisztérium 37. osztályából megalakult a Kereskedelmi Minisztérium II. (légi forgalmi) ügyosztálya, amely burkoltan a H.M. vezetése alatt állt. A K.M. II. ügyosztálya egy légi forgalmi vállalatot szervezett, a MAEFORT-ot, amely a katonai repülés átmentését célozta meg. Az erre vonatkozóan tervezett elképzelés szerint két század pilótáinak képzését, tíz darab egy és tizenöt darab kétmotoros repülőgép, egy - egy kiképző alakulat és javítóműhely fenntartását kellett volna biztosítani az átmentés érdekében.

Barres ezredes csoportja a MAEFORT rejtett tevékenységét azonban felderítette, aminek következtében a repülő társaságot felszámolták, sok repülőgépet, motort, légcsavart, sőt a repülőgépgyár szerszámgépeiből is nagy mennyiséget semmisítettek meg. A személyzet és a különböző anyagok gyűjtése azonban tovább folyt. A személyzetet különböző más tárcákhoz tartozó minisztériumok állományában tartották fenn, illetve bújtatták, a különböző műszaki anyagokat pedig tanyákon, karámokban, pincékben és egyéb helyeken ugyancsak bújtatva tárolták szinte az egész ország területén. Többek között ennek köszönhetően nem sikerült az időközben a Kereskedelmi Minisztérium XI. (légi forgalmi) szakosztályává változtatott szervezet katonai feladatát felderíteni.

Petróczy István ezredes a szakosztály vezetője 1922. január elején részletes javaslatot tett az "Aviatika fejlesztése" című írásában a magyar repülés további feladataira vonatkozóan. Ezen írásos beterjesztés fontosabb elvi megállapításai voltak a következők:

- a polgári aviatika a katonai repülés szilárd alapja ezért hibás lenne a sport és a forgalmi repülés fejlesztését nem tárgyalni, mivel az hadi érdekből is fontossá válhat,

- a légierőt folyamatosan - évente - fejleszteni szükséges, mert a mulasztások a háborúban nem pótolhatók!

Javaslata alapján a K.M. XI: szakosztályát 1924. áprilisában Légügyi Hivatallá (LÜH) szervezték át és kiegészítették a következő: Kiképzési-, Szervezési-, Felriasztási-, Szabályzat-szerkesztési-, Forgalmi-, Személyi-, Műszaki-, Légi rendészeti és nyilvántartási-, Repülőgép és motorellenőrzési-osztállyal, valamint a Repülőtér építő csoporttal.

Ugyancsak Petróczy ezredes javaslatára indult meg először 1923-ban Szombathelyen az I. fokú, majd 1925-ben Szegeden a meteorológiai repülések és magaslégkörű kutatások címszó alatt a II. fokú repülőkiképzés. A SzEB távozása után a kiképzést Szombathelyen, majd Nyíregyházán vonták össze, három fokozatúvá fejlesztették, amely fokozatok tulajdonképpen különböző típusú és teljesítményű repülőgépeken végrehajtott kiképzést tartalmaztak. Ennek megfelelően az I. fokú képzés Udet, vagy Hungária 85, illetve 108 LE-s Siemens motorokkal rendelkező, a II. fokú képzés Heinkel HD22-es 240 LE-s, a III. fokú képzés Fokker C.V.D. 420 LE teljesítményű repülőgép típusokon folyt.

Az 1930-as év folyamán az egész ország támogatását élvező Nemzeti Repülőalapnál folyó képzésbe I. fokozatot szerzett növendékek kerültek, akik rövid I. fokú ellenőrző repülés (Bücker repülőgép típuson) után, II. fokú Aradó 96 típuson folytatták, majd vadász, bombázó, és felderítő repülő harckiképző századoknál fejezték be kiképzésüket.

Petróczy ezredes további javaslataiban kiemelte, az aerotérképészeti kirendeltség, a Repülő Javító Műhely és Kísérleti Laboratórium, valamint Légi Forgalmi Vállalat létrehozásának és a megfigyelő - kiképzés beindításának, továbbá a repülőtereken pedig a négy - négy századból álló repülőosztályok számára az elhelyezés biztosításának és az Aeroszövetség állami támogatásának szükségességét.

A 30-as évek elején terjedt el Magyarországon Giulio Douhet tábornok nézete, amely szerint a jövő háborúját a bombázó repülőerők döntik majd el. A nagy teherbírású és hatótávolságú bombázó erő koncentrált támadásai képesek lesznek megtörni az ellenség ellenállását mind a fronton, mind a hátországban.

Ezek az elképzelések tökéletesen egybecsengtek az országban akkor uralkodó revíziós elképzelésekkel. A Douhet elmélet ellenzői és szimpatizánsai között kialakult viták során az a vélemény kapott hangot, hogy a korlátlan légi háború nem tartható fenn és a légi uralom pedig nem egy állapot, hanem egy folyamat eredménye lehet. A magyar légierő rendeltetése az ország légterének védelme és szárazföldjének védelmében való részvétel. A bombázó repülőgépek a földi célok elleni harc hivatalos eszközei és a légierő támadó tevékenységének képviselői. A vadászrepülők hivatása az ellenséges légierő levegőben történő leküzdése, földi célok elleni harcra, vagy felderítésre csak kockázatok vállalása esetén alkalmasak.

A Douhet vita nyilvánvalóvá tette az ország teljes kiszolgáltatottságát. A leszerelési konferenciára készülő magyar küldöttségnek adott LÜH vélemény szerint az ország biztonsága nem létezőnek tekinthető, mert nincs légiereje, ezzel szemben szomszédai 15 bombázó, 30 vadász, 47 felderítő és egyéb, összesen 92 repülőszázaddal rendelkeztek. A vélemény szerint Budapest és az ország rendkívül érzékeny a légi támadásokkal szemben. Még egyenlő légierő birtokában sem gondolhat Magyarország egy támadó légi háborúra, aktív külpolitikánk azonban kiválthat egy ellenünk irányuló légi háborút.

Az aktív védelemre is számításokat végzett a LÜH, ezek szerint az akkori cseh légierővel egyenrangú magyar légierőt kellett volna kialakítani.

1.2 Pálos Géza úrnak a légierővel való kapcsolatba kerülése és az általa repült repülőgép típusok, az egyes fokozatoknak megfelelően.

Közvetlenül az első világháború befejezése után édesapja vitte ki a szamosfalvi repülőtérre, ahol akkor még katonai repülők állomásoztak. Ez a repülőtéri látogatás keltette fel a vágyat a repülővé válás iránt. Az erdélyi származású fiatalember 1925-ben került a Kőszeg városában működő katonai iskolába, majd nyolc évvel később a pécsi katonaiskolában érettségizett, amely majdnem szemben volt az akkori repülőtérrel. Az érettségi előtt nyilatkoznia kellett, hogy milyen fegyvernemhez kíván kerülni annak eredményes megszerzését követően és Ő a repülő fegyvernemet választotta. A sikeres jóváhagyásban nem igen bízhatott ennek ugyanis több oka is volt, egyik ezek közül az volt, hogy "osztályelsőként" az addigi gyakorlatnak megfelelően a gyalogsághoz való kinevezésben bízhatott. Tovább "súlyosbította" a helyzetet, hogy gyermekkori jó barátja, aki az évfolyam másik osztályelsője volt nyolc éven keresztül, szintén a repülő fegyvernemet választotta. Véleménye szerint a H.M. és a H.V.K. a technikai fegyvernemek frissítését tartotta fontosnak, amikor is barátjával és további tizenegy társukkal együtt 1933. július 6-án a Szombathelyi Repülő Kiképző Telep vezetőségénél szolgálattételre jelentkezhetett. Rendfokozatuk a rejtés miatt: karpaszomány viselésére jogosult légügyi alsegéd, akadémikus jelölt volt.

A négy évig tartó kiképzésen az előzőekben említett és évfolyamonként más-más típussal végezték a repülőkiképzést, amely tartalmazta az egyedül repülést, jel-leszállást és fordulózást az első két évfolyamon. Ez utóbbi a harmadik évfolyamon repülhető típus esetében a műrepüléssel, útvonalrepüléssel és körrepüléssel bővült, míg a negyedik évfolyamon volt a megfigyelő-kiképzés.

1.3 Röviden a Magyar Királyi Honvéd Légierő megalakulásának körülményeiről.

Kónya Kálmán külügyminiszter 1936. 4. 22-én közli az olasz, német és lengyel kormányokkal, hogy Magyarország mielőbb vissza kívánja állítani a katonai egyenjogúságát. Mindhárom kormány erkölcsi és diplomáciai támogatást ígért. Magyarország ezen törekvéseit a Kisantant államok megbízottai hivatalosan is elismerik Bled-ben 1938. 8. 20-29 között. Ezután már hivatalosan is megalakulhatott a Magyar Királyi Honvéd Légierő, amelynek állománya 7 közel-felderítő, 6 vadász, 10 bombázó és 2 távol-felderítő repülő századot számlált. Ekkor a háborús felkészülés Európa szerte megkezdődött, így korszerű repülőgépeket, vagy repülőgépgyártáshoz szükséges szerszámgépeket nem lehetett beszerezni. Így a vezetés a meglévő erők és eszközök fenntartása mellett, évente átszervezte a légierőt, amelynek egyetlen előnye az állomány folyamatos képzése és bővítése volt. Új elemként jelentkezett 1939 nyarán az ejtőernyős alakulat kereteinek megszervezése volt, amelyből 1940-re ejtőernyős zászlóalj, majd 1944 második felében ezred lett.

1941-ben a repülő századok földi részlegeiből megalakultak az üzemi századok, amelyek nagyban növelték a légierő harcászati rugalmasságát és mozgékonyságát.

1943 tól megkezdődött a honi vadászrepülő ezred megalakulása.

1.4 Tapasztalatok a második világháború során vívott hadműveletek tükrében

A Hadiakadémiára 1942 kora tavaszán jelentkezett, amelynek minősítésbeli és a csapatnál eltöltött időtartambeli feltételei voltak. A több napos felvételi vizsga előzménye a kétnapos előfelvételi vizsga volt. Ebben az évben az előfelvételin megfelelt kilenc pályázót mentesítették a második felvételi vizsga alól és a kilenc hadosztállyal hadműveleti területre kivonuló 2. Hadsereg egy-egy hadosztályához vezényelték u.n. "hadi tapasztalatot gyűjtő" tisztnek. Feladatuk volt a csapatok tevékenységének összevetése a Harcászati Szabályzat határozványaival. A csoport munkáját egy vezérkari alezredes fogta össze. Ilyen feladatot kapott Pálos Géza is, aki a nagykanizsai 9. Könnyű hadosztályhoz került. A támadó hadműveletek megindulása előtt azonban az 1. Repülő Csoport törzséhez és onnét a repülő összekötő törzs parancsnokaként, a német 16. Gépesített hadosztályhoz vezényelték. Ezzel az egységgel jutott el a Don folyóig, majd amikor a német egység kilépett a Magyar Hadsereg kötelékéből, egy német hadosztályhoz, majd a védelembe történő átmenetkor az 1. Repülő Csoport törzséhez került. A továbbiakban, mint repülő összekötő tevékenykedett és részt vett az 1. Páncélos hadosztály hídfőcsatáiban, később pedig az 1. Önálló Távol-felderítő század kötelékeiben harcolt.

Első hadi tapasztalatait a Jugoszlávia ellen felvonult Gyorshadtestet támogató Repülő dandár parancsnokságán Kecskeméten szerezte. A dandár két vadászrepülő csoportjának hat százada Pécs, Szeged és Kecskemét (1./1.-2., 1./3.-4., 2./3.-4.), egy bombázórepülő osztályának két százada Székesfehérvár (4./3.-4.), a 3./5 Önálló bombázó százada Hajdúböszörmény, a III: Közel-felderítő százada Pécs a távol-felderítő osztálya Budaörs repülőtereken települt. A közel-felderítő század a gyorshadtest, míg a távol-felderítők a Fővezérség alárendeltségében voltak.

Ezen hadjárat során szerzett tapasztalatai a következők voltak:

- a felvonulásra főleg tavasszal és ősszel, a rossz időjárás miatt több időre van szükség,

- helytelen volt, hogy a szárazföldi és a repülő erők parancsnoksága külön települt,

- a repülő dandár túl széles sávban és túl nagy mélységben elhelyezkedő repülőtereken települt, amiért sok nehézség támadt a híradásban, az összeköttetésben, valamint hosszú repülőutakat kellett megtenni saját terület felett,

- saját felderítő részleg hiányában nem volt célfelderítés és határmegfigyelés,

- nem volt megfelelő az időjelző szolgálat megszervezése,

- a Duna-Száva vonalától délre eső területekre vonatkozóan nem állt rendelkezésre térkép,

- a CR-32-es repülőgép típus elavult, két-három napos alkalmazás után nem volt újra bevethető,

- a létszámhiány miatt az anyagi ellátó szolgálat nem működött a szükségleteknek megfelelően,

- a vasúti utánszállítás nem megfelelő, ezért a repülő dandár részére 3-3 javadalmazás repülő és gépkocsi-üzemanyag, lőszer és bomba javadalmazás szállítására alkalmas gépkocsi kapacitást szükséges szervezni.

Az újabb tapasztalatokat 1941 nyarán, a Szovjetunió elleni támadásban a "Kárpát" csoport harcait támogató Repülő dandárnál teljesített szolgálata bővítette. A 4. Bombázó ezred parancsnoksága alárendeltségében egy Ca-135-os és két Ju-86-os bombázó, három CR-42 vadászrepülő, a VII., VIII. és X. Közel-felderítő V.M-21 Sólyom, illetve He-46-os, valamint egy távol-felderítő He-70-es típusú repülőgépekből álló század tartozott.

Ezen hadjárat során szerzett tapasztalatai:

- valamennyi harci repülőgép korszerűtlen, a bombázó típusok hatótávolsága, hasznos teherbírása csekély. A Ca-135 típuson a szovjet bombák ugyan felhasználhatók, a típus azonban vegyes építése miatt, az alkalmazást erősen korlátozza. A vadászrepülőgépek fegyverzete gyenge, sebessége kicsi, érzékeny részei nem rendelkeznek páncél-borítással. A közel-felderítő típussal kapcsolatban hasonló volt a helyzet, amelyet tovább nehezített, hogy a Sólyom típusok nehezen repülhetőek voltak, a He-46-os típusok pedig vegyes építésűek voltak. A He-70-es távol-felderítők kis hatótávolságuk és sebességük, valamint az üzemanyag-utántöltés érdekében való többszöri közbülső leszállás végrehajtásának szükségessége miatt már korszerűtlennek bizonyultak, amelyet az alsószárnyas elrendezés tovább nehezített,

- a repülő dandár törzsét nagy teljesítményű híradó berendezésekkel (rádió és vezetékes) szükséges ellátni, valamint az ezekhez szükséges rejtjelző eszközökkel is,

- a légi támogatásban részesülő szárazföldi egységhez repülő összekötőtisztek küldése célszerű, aki megfelelő teljesítményű rádió berendezéssel és rejtjelző eszközzel van ellátva, a támogatás során megsemmisítésre kijelölt célok helyzetének és a támadás idejének közlésére,

- szükség van a repülőgépek érzékeny részeinek páncélzattal való védelmének megerősítésére is,

- a géppuskák gyengék voltak hevederei megnyúltak ezért a gépágyúk beépítése elengedhetetlennek bizonyult,

- a Kárpátok gyakori átrepülése miatt szükség lett volna a műszerrepülő és az éjszakai repülés feltételeit biztosító kiképzés végrehajtására.

1942-ben a 2. Hadsereget az 1. Repülő Csoport támogatásában egy 12 Ca-135 típusú repülőgépekből álló bombázó, két 11-11 Héja típusú repülőgépet számláló vadászrepülő és egy távol-felderítő osztály, valamint egy közel-felderítő század támogatta a hadsereg közvetlen alárendeltségében.

A hadjárat tapasztalatai:

- a Ca-135 típusú repülőgépek tovább öregedtek, több hengerfej és légcsavar tönkrement (elszállt), ezért a repülő osztály parancsnoka csak az arcvonal közelében - kb.50km-es körzetében elhelyezkedő célok elleni tevékenységet javasolt,

- amennyiben a bombázó kötelékeket vadászrepülők kísérték, a találkozás helyének, idejének és magasságának meghatározásánál és a találkozással kapcsolatos tervezést és szervezést célszerű volt a két kötelékek parancsnokaira bízni,

- a folyók mentén elhelyezkedő célok elleni támadás végrehajtásának időpontját a reggeli ködképződés miatt célszerű alaposan mérlegelni,

- a repülő osztály első bevetését, ha előzőleg készültségi szolgálatot nem rendeltek el, az elrendelést követően csupán egy óra múlva volt képes végrehajtani, majd a bevetést követően az újbóli alkalmazást 2,5-3 óra múlva volt képes teljesíteni,

- fontos a harcfelderítést és a támogatást végző kötelékek közötti szoros együttműködés, különösen a támadás eredményének gyors jelentése, amivel elkerülhető a feleslegesen ismételt támadások végrehajtása,

- az előzővel szoros összefüggésben áll az a tapasztalat, amely a támadás eredményességére vonatkozó felderítő adatokkal kapcsolatos és a cél fölött, a körzet felületes megfigyeléséből származott, mert a támadás után keletkezett füst, robbanások és tüzek az eredmény túlbecsüléséhez vezethet,

- a támadás maximális hatékonyságának biztosítása érdekében szükséges a cél pusztításának megfelelő fedélzeti fegyverzet meghatározása,

- a bombázórepülő osztály vezetése kiváló volt, azonban még szükség lett volna 1-1 zuhanóbombázó és csatarepülő osztályra is,

- a vadászrepülők az 1941-ben érvényes három repülőgépből álló raj alakzatát megváltoztatták, a két géppárból álló raj nagyobb légtér megfigyelését és önállóságot biztosított a feladatok végrehajtásában,

- a több mint 200 km-es arcvonal légtérbiztosítására két vadászrepülő századdal megoldhatatlan volt, erre két, egyenként három századból álló vadászrepülő osztályra lett volna szükség,

- a légtér biztosítására bevetett vadászrepülők földi előkészítése meghaladta a műszakiak lehetőségeit a különböző megerősítések ellenére,

- a Héja repülőgépek a nehezen repülhetők közé tartozott és a jóval kisebb sebességű bombázó, illetve közel-felderítő repülőgépek levegőben történő oltalmazása, a kísérés hatékonysága erősen vitatható volt,

- a páncélozatlan Héja repülőgépet a pilóta fülke mögött 50-60 kg-os páncélzattal látták el, ami a hasznos teher (lőszer, üzemanyag) rovására, ami a repülőgép stabilitását is tovább rontotta, a repülőgépet télen, csak betonos repülőtérről lehetett üzemeltetni, a fegyverzete gyenge volt, az ikercsövű 12,7 mm-es géppuska helyett gépágyú beszerelésére lett volna szükség,

- a harcfelderítés csak akkor volt igazán eredményes, ha a saját szárazföldi csapatok azonnal megfelelő tevékenységgel reagáltak a felderítés eredményeire. Ennek érdekében a közel-felderítők előre meghatározott jelzésekkel, a földre juttatott (ledobott), vagy rádión továbbított jelentésekkel támogatták a harcokat. A ledobó helyeket a szárazföldi csapatok jelölték ki, amelyeket természetesen a közel-felderítő repülőgépek pilótái ismertek és ahol általában födi telepítésű rádiókat is elhelyeztek. A légi fényképezés sokszor nem sikerült, azonban így is értékes adatokat szolgáltatott, a megfigyelő először távbeszélőn, majd írásban is jelentést tett, amelyet rendszerint futárrepülőgép vitt az érdekelt parancsnokság részére,

- a távol-felderítő századok He-111-es és Do-215-ös típusú repülőgépekkel voltak felszerelve 1943-ig, amikor megkezdődött az átfegyverzés Ju-88-as típusra, amely repülőgép parancsnoka a felderítés eredményét azonnal képes volt jelenteni, rádión továbbítani az osztály-parancsnokságra, ahonnan a repülő dandár parancsnokságon keresztül került a jelentés az illetékes német parancsnokság vezetési központjába. Ezután kezdődött a fényképek kiértékelése, melyet külön ere kijelölt század végzett és futár repülőgép szállított az illetékes parancsnokságra. A Szovjetunió elleni háború során 60 000 folyóméter filmet hívott elő és 250 000 darab másolatot készített a kiértékelő század,

- negatív tapasztalat, hogy a felderítés adatait a gyakori késések miatt nem mindig használhatták fel és a parancsnokok nem igen értek rá fényképeket elemezni, célszerűbb lett volna a repülőgépek parancsnokaitól származó jelentések adatait azonnal a térképre felrajzolni,

- a távol-felderítők repülőgépei a Ju-88-as típus kivételével, minden más repülőgép elavult, hadi használatra alkalmatlan volt, az éjjeli műszerrepülés hiányosságai továbbra is megmaradtak és további hiányosság volt az is, hogy a magyar légierő 1943-tól már közvetlenül német vezetés alatt harcolt.

1.5 A magyarországi repülőgépgyártás hadműveletekre gyakorolt befolyása.

A német Légügyi Minisztériummal a repülőgépek gyártására vonatkozó tárgyalások 1941 májusában kezdődtek meg, amelyek eredményeként 1943-ban kezdődött meg a termelés.

A Me-109-es típust a Győri Vagon és Gépgyár készítette, a termelési megállapodás alapján egy készletet Magyarország, két készletet pedig Németország kapott. Így az elkészült mintegy kilencszáz repülőgépből a két ország 240/660 darabot kapott.

A Me-210 Ca-1-es típust a Dunai Repülőgépgyár készítette, az erre vonatkozó termelési megállapodás alapján egy-egy készlet illette meg az egyes országokat, így az összesen elkészült mintegy 270 darab repülőgépből 134-et kapott Magyarország.

A repülőgépek gyártási lehetősége feltételeinek megteremtése biztosította, hogy egyáltalán Magyarország légterének védelmére és a szárazföldön folyó hadműveletek légi támogatására egyáltalán gondolni lehetett és terveket is lehetett készíteni. Mindkét tevékenységet ugyanis a repülőgépek gyártása tette lehetővé, a tevékenység ezen alapult.