BEVEZETÉS

Ez a honlap a Magyar Honvédség 150 éves történetének egy hosszú fejezetét szeretné illusztrálni. A szerzőknek a légi hadviselés történetével, valamint a hadviselésben a légierő megváltozott szerepének elemzésével kapcsolatban elkészített tanulmánya ("A légierő szerepváltozásai") és az ezzel kapcsolatos kutatásai "melléktermékeként", illetve a magyar légierő két prominens személyiségével - Pálos Gézával.a Magyar Királyi Honvéd Légierő Vezérkara egykori hadműveleti osztályvezetőjével, és dr. Szabó József nyá. vezérőrnaggyal, egykori repülőfőnökkel - készített interjúk jött létre.

A Magyar Honvédség megalakulása óta ugyan nem rendelkezik légierővel és ennek az önálló hadviselés lefolytatására képes haderőnemnek a magyarországi története is mindössze csak hatvan esztendőre tekint vissza. A légi hadviselés története azonban százötven évnél régebbi eredetű. A légierő szervezeti formáinak csírái megjelentek már a Napóleon vezette hadjáratok során is - mint a felderítő léggömböket alkalmazó katonai alakulatok - azonban önálló haderőnemként való létrejöttét századunk egyik terméke, a repülőgép megjelenése tette lehetővé. Annak ellenére, hogy a légierő a Magyar Honvédség százötven éves történetének utolsó harmadában létezett csupán, a katonai repülés története Magyarországon is ennél jóval korábban kezdődik, a légierő jelentőségének növekedése, fejlődésének hatalmas üteme és a jövő távlatainak szempontjai mindenképpen alátámasztják a története bemutatásának fontosságát.

A légi hadviselés kialakulását és fejlődését is végig kíséri ezen hadviselési forma jelentőségének felismerése, majd totális jellegűvé válása és végül a tömeges alkalmazást és megtorló jelleget felváltó precíziós tevékenység követelményének megjelenése. Természetesen nagyon nehéz még néhány évtized történéseinek jellegét is egy mondatba tömöríteni, ahhoz azonban elegendőnek tűnik az előző összefoglalás, hogy ennek alapján három hosszabb ideig tartó korszak fontosabb időszakait különböztethessünk meg. Így, a fejlődés fontosabb tendenciáit figyelembe véve az első két korszakot a hidegháború kezdetéig, majd végéig lezajlott fontosabb háborúk, vagy fegyveres konfliktusok, illetve az űrrepülés kiemelkedő eseményeinek dátumaival behatárolható időszakok jelölik. Meggyőződésünk szerint az 1990-es évet követően kezdődött és napjainkban is folytatódik a légi hadviselésnek egy újabb, a harmadik korszakának első időszaka, melynek távlatai vélhetően csak a következő évszázad első évtizedében, évtizedeiben válhatnak majd teljessé. Ezen a időszakra jellemző tendencia a légi hadviselés totális jellegének megszűnését felváltó precíziós tevékenység követelményének megjelenése és vélhetően kiteljesedése is. Erre a gondolatra alapozva mondható ki, hogy a kilencvenes évek mindenképpen új korszak nyitányát jelentik a légi hadviselés történetében is.

A történelem viharai nem kerülték el a Magyar Honvédség Légierejét sem, mely szervezet létrejöttének, szervezeti változásainak, megszűnésének, majd újbóli megalakulásának időszakait szeretnénk bemutatni jelen pályázatunkban. A vizsgált időszakok szinte teljes egészében elhelyezhetők a légi hadviselés kialakulásának és fejlődésének története során vizsgált korszakok különböző időszakaiba. Habár a fontosabb történések szempontjából az egyes időszakok megítélésünk szerint ugyan néhány év eltéréssel kezdődnek, vagy fejeződnek be, azonban a légi hadviselés fejlődésének egy adott korszakra jellemző tendenciája mindenképpen érvényesült a Magyar Honvédség Légierejében is. Az első, 1910-38-ig tartó időszak, a magyarországi katonai repülés kezdeteinek és a Magyar Királyi Honvéd Légierő létrejöttének körülményeit, mutatja be. A következő, az 1948-ig tartó időszak, a légierő második világháborús részvételének tapasztalatait, átszervezésének fontosabb állomásait és a szervezet megszűnésének történetét dolgozza fel. Ez után, következik, egy a napjaink történéseit is magába foglaló és sok szempontból bonyolult ellentmondásoktól sem mentes időszak, amely az egykori Magyar Néphadsereg Légvédelmi Csoportfőnöksége és Repülőfőnöksége tevékenységét eleveníti fel. Az ellentmondásokat a tömeghadseregek létrehozása, a totális légi hadviselésre való törekvés, majd ezen szervezetek és nézetek radikális megszűnése jellemzik. Ezek a világban történő változásokat jellemző hatások, természetesen érvényesülnek és korábban is érvényesültek a Magyar Honvédség Légierejében is. A légi hadviselés védelmi és támadó jellegének haderőnemi szervezetek szintjén történő szétválasztása, megkülönböztetése az egykori Magyar Néphadseregen belül is jelen volt. A légi hadviselés totális jellegére vonatkozó elképzelések és az ezzel kapcsolatban bekövetkezett változások hatásának érvényesülése a légierő fogalmának különböző meghatározásai alapján is nyomon követhetők.

1./ Giulio Douhet, "A légiuralom" című könyvének I. részének fordítása 13. oldalán légiflottának nevezi mindazon légi járműveknek az összességét, amelyek együttesen a légiuralom kivívására alkalmas légierőt alkotják.

2./ Az Akadémiai Kiadó gondozásában 1991-ben megjelent Repülési Lexikon I. kötetének, ISBN 963 05 6208 1, 560. oldalán a légierő fogalmára adott meghatározásban történik utalás a hadászati rakétacsapatok és a honi légvédelmi rakétacsapatok magasabbegységeit és egységeit is magában foglaló légierőre. Azonban teljesen egyértelmű, hogy a légierőt, mint a különböző repülőnemeket és azok különböző fegyvernemeit magába foglaló szervezetet értelmezték.

3./ A Magyar Hadtudományi Társaság kiadásában 1995-ben megjelentetett Hadtudományi Lexikon a légierő fogalmát a következőként értelmezi:

"A légierő a fegyveres erők egyik haderőneme, a visszatartó (elrettentő) és gyorsreagálású erők egyik alapvető összetevője."

4./ Az angol Királyi Légierő (Royal Air Force=RAF) AP.3000-es utasításában olvasható meghatározás: A légierő az a képesség, amely hordozókat használ fel a légtérben való tevékenységre, vagy azon való átjutásra katonai célokból. A légierő, mint hatalmat gyakorló eszköz, nagyon sokféle lehet, és magába foglal bármilyen rendszert, amelyek képesek a levegőben hadat viselni. A légierő eszközei lehetnek: ember által vezetett légi járművek - merev és forgószárnyú repülőgépek, helikopterek, - vagy pilóta nélküli repülő eszközök, irányított rakéták, űrjárművek stb.

5./ A légierő, mint rendszer alatt a katonai célú légi (és űr-) járművek alkalmazásával elérendő célok megvalósítására létrehozott, viszonylagos önállósággal rendelkező szervezeti egységet értünk – függetlenül annak hadműveleti besorolásától.

Ennek megfelelően, rendszertechnikai szempontból légierőnek tekintjük egy ország, vagy egy katonai szövetség önálló légi haderőnemét, de annak tekintünk egy, a szárazföldi haderőnem, a hadiflotta, vagy – amint az Magyarországon, hosszú időn át működött - a honi védelem, mint haderőnem alárendeltségébe utalt repülő és védelmi fegyvernemeket is.

A légi hadviselés, a légi uralom, vagy a légi fölény kivívásáért, illetve megtartásáért és a felszínen zajló hadműveletek támogatásáért folyik, amelyek a győzelem, a siker elérése szempontjából meghatározó jelentőséggel bírnak. Napjainkban a tömeghadseregek megszűntetésével a támadó és védelmi jelleg haderőnemi szintű szervezetinek megkülönböztetésre nincs lehetőség és nem is szükséges, hiszen egyazon szervezet támadó és védelmi tevékenységének megfelelő arányban történő alkalmazása biztosítja a siker elérését bármilyen alkalmazás során.

A pályázat ezen gondolatok jegyében készült, amellyel bizonyos keretet is szeretnénk megadni sok más, elsősorban a magyarországi légi hadviseléshez kapcsolódó és különböző intézmények által végzett történelmet feldolgozó munkának. Keretnek gondoljuk a pályázatot azért, mert a légierőt, mint az önálló légi hadviselés végrehajtására is képes szervezetet, kibernetikai rendszerként fogjuk fel és egyes vizsgálatainkat is ennek megfelelően végezzük. Vizsgálataink kiterjednek a légierő információs, irányító és végrehajtó alrendszereire, amelyek a hadviselő tevékenység - mint a rendszer működése - szempontjából a legfontosabbak. Ezek az előző felsorolásnak megfelelően a radar-felderítést és a légtérben zajló események kezelését, a különböző szintű parancsnoki vezetést, valamint a repülő és légvédelmi fegyvernemi egységek harctevékenységét jelentik.

A Magyar Honvédség Légiereje képes történetének honlapján az egyes alrendszerek működését külön-külön is meg lehet tekinteni. A képek megtekintését az egyes korszakok időszakait átfogó élő riportok teszik változatossá. Mindezek természetesen a teljesség igénye nélkül az Internet szolgáltatásainak és az érdeklődők számítógépes hozzáférhetőségének és a lehetőségeikhez igazodó korlátok figyelembe vételével történtek meg. Ennek megfelelően például a riportok eredetiben meghallgathatók, de azok anyaga el is olvasható. Ugyanígy, az érdeklődésre leginkább számot tartó alrendszerek, vagy képek között is válogatni lehet, a kívánt méretre történő nagyítás valamint, a betöltés ideje korlátainak megfelelően. Az egyes időszakok megtekintése során nyomon követhető a légi hadviselésben résztvevő különböző alrendszerek fejlődése is. A részletesebb ismeretek megszerzése érdekében azok további elérhetőségére is utalás történik. Tisztában vagyunk azzal, hogy nem végeztünk, nem is végezhettünk teljes, minden részletre kiterjedő munkát, ezért minden az ismereteket tovább bővítő, és a részleteket jobban bemutató esemény hozzáírásához, beillesztéséhez is lehetőséget kívántunk biztosítani.

Legjobb szándékunk ellenére, a mi figyelmünket is elkerülhette sok részlet, vagy kutatásaink során nem fordítottunk egyes kérdésekre megfelelő figyelmet, azonban a légierő tevékenységét és fejlődését, az erre vonatkozó kép kialakítását teljesebbé teszi.

Köszönjük az érdeklődést és a bővítéshez való értékes hozzájárulást!